Γραπτή ερώτηση E-1137/10 υποβολή: Pat the Cope Gallagher (ALDE) προς την Επιτροπή. Χωρητικότητα ασφαλείας