Υπόθεση C-442/11: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 9ης Φεβρουαρίου 2012 [αίτηση του High Court of Justice (Chancery Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Novartis AG κατά Actavis UK Ltd [Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση — Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας — Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 — Άρθρα 4 και 5 — Μοναδική δραστική ουσία για την οποία χορηγήθηκε αυτό το πιστοποιητικό — Έκταση της προστασίας — Φάρμακο που περιέχει περισσότερες δραστικές ουσίες από την καλυπτόμενη από το πιστοποιητικό ουσία]