Γραπτή ερώτηση E-001165/11 Franz Obermayr (NI) προς την Επιτροπή. Ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση – νομικές αρμοδιότητες