Γραπτή ερώτηση E-006845/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Πολιτικές λιτότητας