Γραπτή ερώτηση E-004830/12 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Ανάπτυξη στην Ελλάδα