Γραπτή ερώτηση E-008271/12 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Παραβιάσεις κανόνων ανταγωνισμού