Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1017 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2020, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου