Γραπτή ερώτηση E-008700/11 Nuno Teixeira (PPE) προς την Επιτροπή. Ανάλυση των προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020