Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2010 για την έγκριση εθνικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του αντικτύπου ορισμένων ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και άγρια υδρόβια ζώα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1850] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/221/ΕΕ)