Γραπτή ερώτηση E-0227/07 υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Πορεία υλοποίησης δράσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας