Γραπτή ερώτηση E-003904/11 Fiorello Provera (EFD) προς την Επιτροπή. Κράτηση εξέχοντος κινέζου δικηγόρου