Υπόθεση C-567/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 2020 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — LP κατά Subdelegación del Gobierno en Toledo