Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6448 — OPTrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Global Via Inversiones) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ