Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/44 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2021 όσον αφορά τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην Ιταλία για να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί ορισμένες κατά προσέγγιση εκτιμήσεις κατά τον υπολογισμό της βάσης των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σε σχέση με τις μεταφορές επιβατών έως τα τέλη του 2024 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 71] (Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)