2012/675/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2012 , για τον διορισμό τριών τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Επιτροπή των Περιφερειών