Γραπτή ερώτηση E-003653/11 Sergio Berlato (PPE) προς την Επιτροπή. Κίνδυνοι από το τεχνητό μαύρισμα για τους ευρωπαίους πολίτες