Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6317 — BNP Paribas/Fortis Luxembourg-VIE) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ