Γραπτή ερώτηση E-010289/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Αύξηση Εξοπλιστικών Δαπανών Τουρκίας