Γραπτή ερώτηση E-003301/11 Rachida Dati (PPE) προς την Επιτροπή. Η δράση της ΕΕ κατά του νόμα