Υπόθεση C-461/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Κάτω Χώρες) στις 15 Οκτωβρίου 2012 — Granton Advertising BV κατά Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag