Γραπτή ερώτηση E-009317/11 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. Διαλύτες από τα εσπεριδοειδή της Σικελίας