Γραπτή ερώτηση E-6277/10 Cornelis de Jong (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχειρήσεων – τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ