Απόφαση της Επιτροπής, της 12/04/2012 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.6346 - APMT / BOLLORE / CONGO TERMINAL) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)