Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 [αιτήσεις του Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Βέλγιο) και του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Koninklijke Philips Electronics NV κατά Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation κατά Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) [Κοινή εμπορική πολιτική — Καταστολή του φαινομένου της εισόδου στην Ένωση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και εμπορευμάτων αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών) — Κανονισμοί (ΕΚ) 3295/94 και 1383/2003 — Τελωνειακή αποταμίευση και εξωτερική διαμετακόμιση προϊόντων που προέρχονται από τρίτα κράτη και συνιστούν απομιμήσεις ή αντίγραφα προϊόντων προστατευομένων, εντός της Ένωσης, από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας — Παρέμβαση των αρχών των κρατών μελών — Προϋποθέσεις]