Υπόθεση T-563/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Ιουνίου 2010 — CM Capital Markets κατά ΓΕΕΑ — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος CARBON CAPITAL MARKETS — Προγενέστερο κοινοτικό και προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα CM Capital Markets — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Απουσία κινδύνου συγχύσεως — Απουσία ομοιότητας μεταξύ των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]