Γραπτή ερώτηση E-9599/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) προς το Συμβούλιο. Συνενοχή ισπανών εκδοτών σε αποψίλωση