Γραπτή ερώτηση E-002658/11 Proinsias De Rossa (S&D) προς το Συμβούλιο. Διαρροή εγκεφάλων στον τομέα της υγείας από τις αναπτυσσόμενες χώρες