Επιτροπή κατά Ελλάδας TITJUR Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs της 22ας Φεβρουαρίου 2001. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη μεταφοράς της οδηγίας 94/56/ΕΚ στην εσωτερική έννομη τάξη. # Υπόθεση C-494/99.