Θέση (ΕΕ) αριθ. 5/2012 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2011