Υπόθεση C-281/10 P: Αναίρεση που άσκησε στις 4 Ιουνίου 2010 η PepsiCo, Inc. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 18 Μαρτίου 2010 , στην υπόθεση T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), PepsiCo, Inc.