Συμφωνία ΕΕ/Μαρόκου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών *** Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών (13754/2010 – C7-0431/2010 – 2010/0181(NLE))