Απόφαση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5304] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/771/ΕΚ)