Γραπτή ερώτηση E-009525/11 Georgios Papanikolaou (PPE) προς την Επιτροπή. Χρηματοδότηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην μείωση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά