Γραπτή ερώτηση E-2692/10 υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) Κατάσταση Πραγμάτων στα Τρόφιμα και τη Γεωργία 2009