Γραπτή ερώτηση E-009714/12 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Καινοτόμο Αυτοκίνητο