Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o izvajanju direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo glede požarne varnosti gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov (notificirana pod dokumentarno številko K(2000) 1001) (Besedilo velja za EGP) (2000/367/ES)