Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. wykonująca dyrektywę Rady 89/106/EWG w zakresie klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych i ich części na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1001) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2000/367/WE)