Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 για την εφαρμογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των δομικών προϊόντων, των δομικών έργων και μερών τους ανάλογα με τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1001] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2000/367/ΕΚ)