Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne (meddelt under nummer K(2000) 1001) (EØS-relevant tekst) (2000/367/EF)