Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí (oznámeno pod číslem K(2000) 1001) (Text s významem pro EHP) (2000/367/ES)