Γραπτή ερώτηση E-0012/10 υποβολή: Ivo Belet (PPE) προς την Επιτροπή. Λίθιο και εναλλακτικές λύσεις