2011/319/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011 , σχετικά με τα καθεστώτα ενίσχυσης C 50/07 (πρώην N 894/06) που προτίθεται να χορηγήσει η Γαλλία για τη σύναψη αλληλέγγυων και υπεύθυνων συμβάσεων ασφάλισης ασθενείας και συλλογικών συμβάσεων επικουρικής ασφάλισης κατά των κινδύνων θανάτου, ανικανότητας και αναπηρίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 267] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ