Υπόθεση C-83/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Ισπανία) στις 11 Φεβρουαρίου 2010 — Aurora Sousa Rodríguez κ.λπ. κατά Air France SA