Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8976 — Hisense/Gorenje) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)