Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6550 — TowerBrook/York/Apollo/Monier) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ