Υπόθεση C-139/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 13ης Οκτωβρίου 2011 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Prism Investments BV κατά J. A. van der Meer, υπό την ιδιότητά του ως συνδίκου πτωχεύσεως της Arilco Holland BV [Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 — Κήρυξη εκτελεστότητας — Λόγοι μη εκτελέσεως — Εκτέλεση στο κράτος προελεύσεως της δικαστικής αποφάσεως που αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως για την κήρυξη της εκτελεστότητας]