Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/478 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 2020 για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)