Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mazák της 10ης Φεβρουαρίου 2011. # Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. κατά Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Fővárosi Bíróság - Ουγγαρία. # Κοινή γεωργική πολιτική - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου - Κανονισμός (EΚ) 1782/2003 - Συμπληρωματική εθνική ενίσχυση - Προϋποθέσεις χορηγήσεως. # Υπόθεση C-115/10. Bábolna TITJUR