Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ελαστικά των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και με την εγκατάστασή τους σ' αυτά