Απόφαση 2012/711/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2012 , σχετικά με την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Ένωσης για την προώθηση, σε τρίτες χώρες, του ελέγχου των εξαγωγών όπλων και των αρχών και κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ